STADGAR FÖR GÖTEBORG BANGOLFKLUBB

§1         KLUBBENS UPPGIFT

Göteborgs Bangolfklubb (GBGK) har till uppgift att, inom en partipolitiskt neutral och religiöst obunden organisation, skapa bästa möjliga förutsättningar för utövandet av bangolfsporten, samt i samband med detta utveckla medlemmarnas sociala samhörighetskänsla.

§2         KLUBBENS ORGANISATION

Klubben utövar sin verksamhet genom följande organ:
– Klubbmöte
– Klubbstyrelse
– Arbetsutskott
– Valkommitté
– Övriga kommittéer

Firmatecknare för GBGK utgörs av ordförande o kassör som tecknar 
föreningen var för sig.

§3            MEDLEMSKAP

Mom.   1   Klubben består av aktiva , heders, samt passiva medlemmar.

Mom.   2   Aktiv medlem är den, som innehar licens för GBGK.

Mom.   3   Hedersmedlem blir den, som klubben på detta sätt vill be-
           tyga sin enhälliga aktning och tacksamhet för gjorda 
           tjänster och visat intresse. Här krävs ett styrelsebeslut
           samt ett därpå följande klubbmöte, båda mötena skall vara
           enhälliga.
           Medlem blir också Hedersmedlem om man uppfyller något av 
           nedan stående alternativ
           Varit medlem i klubben i 30 år
           Varit medlem i klubben i 25 år samt jobbat i styrelsen 
           eller kommittéansvarig i 10 år
           Varit medlem i klubben i 20 år samt jobbat i styrelsen 
           eller kommittéansvarig i 15 år
           Varit medlem i klubben i 20 år samt jobbat som ordförande/kassör
           /sekreterare i 10 år                                 

Mom.   4   Passiv medlem kan den bli, som önskar deltaga i klubbens 
           olika arrangemang.

Mom.   5   Aktiv medlem äger rätt att:
           – Deltaga i klubbens möten
           – Väljas till funktionär i klubben, såsom styrelse- eller 
           – kommittéledamot
           – Lämna förslag i form av motioner till klubbens möten
           – Utöva bangolfsporten och då representera GBGK
           – Deltaga i klubbens olika arrangemang

Mom.   6   Passiv medlem äger samma rättigheter som aktiv medlem, 
           Enligt mom. 5, bortsett från rätten att representera GBGK
           vid utövande av bangolfsporten.

Mom.   7   Aktiv och passiv medlem är skyldig att:
           – Verka för klubbens program och följa dess stadgar
           – På föreskriven tid erlägga för klubben beslutade avgifter
           – Följa medlemsmötets och styrelsens beslut.

Mom.   8   Medlem kan av medlemsmötet fråntagas sitt medlemskap om:
           – Medlem efter anmaning ej erlagt stadgeenlig avgift
           – Medlem uppenbarligen kränker klubbens anseende, motverkar
             dess syfte,                                                    
           – eller grovt bryter mot dess stadgar

Mom.   9   Anmälan mot medlem, om sådant uppträdande, som sägs i mom.
           8,punkt 2, skall ske skriftligen till klubbens styrelse. 
           Finnes anmälan befogad, äger styrelsen rätt att varna den
           anmälde, eller vid svårare förseelser, hänskjuta till ordi-
           narie klubbmöte       för avgörande. Sluten omröstning med tre 
           fjärdedelars majoritet tillämpas.

Mom.  10   Återinträde kan beviljas den som tidigare varit medlem och 
           uteslutits, men beslut i denna fråga kan endast avgöras av 
           klubbmötet.

§4                 AVGIFTER

Mom.   1   Aktiv medlem skall erlägga avgift till klubben i enlighet 
           med klubbstyrelsens beslut.                 
           Avgiften inkl licensavgift, medlemsavgift, samt tidning.

Mom.   2   Passiv medlem skall erlägga avgift till klubben i enlighet
           med klubbstyrelsens beslut.

§5                 KLUBBMÖTET

Mom.   1   Klubbmötet är klubbens högsta beslutande organ.

Mom.   2   Ordinarie klubbmöte (årsmöte) skall hållas senast i februarimånad.

Mom.   3   Extra klubbmöte hålles när klubbstyrelsen så anser 
           nödvändigt, eller om minst 30% av klubbmedlemmarna så begär.

Mom.   4   Senast två veckor före klubbmöte skall kallelse utgå till 
           samtliga medlemmar.

Mom.   5   Motioner (medlems förslag):
           Motionsrätt tillkommer samtliga medlemmar i klubben.
           Motion skall vara klubbstyrelsen tillhanda senast en vecka
           före klubbmötet. Styrelsen ges härigenom möjlighet att bereda
           ärendet innan klubbmötet.

Mom.   6   Beslut:
           Varje aktiv medlem äger vid röstning en röst. Dock har 
           styrelsens ledamöter och revisorerna ej rösträtt i sådana 
           frågor som berör förvaltningen av deras uppdrag.
           Röstningen sker öppet och förrättas genom upprop om så 
           påkallas. Vid lika röstetal gäller den mening, som klubbens 
           ordförande företräder.
           Personval skall, om någon så begär, genomföras med sluten 
           omröstning.
           Val och beslut avgöres med enkel röstövervikt, då ej annor-
           lunda stadgas.
           På klubbmötet kan endast beslutas i frågor, som finns upp-
           tagna på dagordningen.

Mom.   7   Personval till styrelsen kan endast företagas efter det att
           valkommittén har beretts möjlighet att yttra sig i frågan.

Mom.   8   Beslutsområden:
           Mötet beslutar om:

           – Förändring av klubbens program
           – Förändring av klubbens stadgar
           – Fastställande av klubbens budget
           – Frågor av principiell karaktär
           – Val av klubbens funktionärer

 §6                 KLUBBSTYRELSEN

 Mom.   1   Klubbstyrelsen handhar ledningen av klubbens verksamhet och
           skall därvid följa klubbens stadgar och klubbmötets beslut 
           och direktiv, samt är under tiden mellan klubbmötena klub-
           bens beslutande organ.

Mom.   2   Klubbstyrelsen består av 7 ledamöter:

           – Ordförande
           – Vice ordförande
           – Kassör
           – Sekreterare
           – Vice sekreterare
           – Ledamöter (2 st.)

Mom.   3   Styrelsen är beslutsmässig, då dess ledamöter blivit kallade
           till sammanträde och minst fyra av de vid sammanträdet när-
           varande ledamöterna är ense om beslut.

Mom.   4   Styrelsen skall sammanträda så ofta som det anses nödvändigt.
           Arbetsutskottet svarar för kallelsen och upprättar förslag 
           till dagordning.

Mom.   5   Protokoll över styrelsens sammanträden skall inom 14 dagar
           efter styrelsemötet tillställas styrelsens ledamöter, 
           klubbens revisorer, samt uppsättas på klubbens anslagstavla.

Mom.   6   Beslutsområden:
           Styrelsen beslutar om:

           – Frågor av icke principiell karaktär
           – Ekonomiska frågor inom ramen för av mötet fastställd budget

 §7                ÅRSMÖTET

 Dagordning vid årsmötet:

 1.        Mötets öppnande

 2.        Mötets behöriga utlysande

 3.        Dagordningens godkännande

 4.        Val av mötesordförande

 5.        Val av mötessekreterare

 6.        Val av två justeringsmän

 7.        Val av två rösträknare

 8.        Verksamhetsrapporter

 9.        Motioner

10.        Propositioner

11.        Arvoden

12.        Klubbstyrelsens berättelse

13.        Revisorernas berättelse

14.        Ansvarsfrihet för styrelsen

15.        Val av klubbordförande (1 år)

16.        Val av tre ledamöter (2 år)

17.        Val av två revisorer (1 år)

18.        Val av två revisorssuppleanter (1 år)

19.        Val av valkommitté

20.        Övriga frågor

21.        Mötets avslutning

§8         EXTRA KLUBBMÖTEN

Dagordning vid extra klubbmöten:

 1.        Mötets öppnande

 2.        Mötets behöriga utlysande

 3.        Dagordningens godkännande

 4.        Val av två justeringsmän

 5.        Skrivelser

 6.        Rapporter

 7.        Motioner

 8.        Propositioner

 9.        Den eller de frågor, som föranlett mötet

10.        Övriga frågor

11.        Mötets avslutning

§9         ARBETSUTSKOTTET
Mom.   1   Arbetsuppgifter:

           Arbetsutskottet ansvarar för att kallelse till styrelsemöten
           utfärdas och att nödvändiga handlingar utarbetas. Arbets-
           utskottet ansvarar också för mindre ärenden 
           (expeditionsärenden), mellan styrelsemötena.

Mom.   2   Organisation:
           Arbetsutskottet består av:

           – Klubbens ordförande
           – Klubbens kassör
           – Klubbens sekreterare

Mom.   3   Beslut:

           Arbetsutskottet är beslutsmässigt, då två av dess ledamöter
           är ense.

Mom.   4   Protokoll:

           Protokoll över arbetsutskottets sammanträden skall inom 7 
           dagar efter sammanträdet tillställas styrelsens ledamöter,
           klubbens revisorer, samt uppsättas på klubbens anslagstavla.

Mom.   5   Beslutsområden:
           Arbetsutskottet beslutar om:

           – Frågor av expeditionskaraktär
           – Utgifter om högst 5000:

§10                VALKOMMITTÉ

Mom.   1   Arbetsuppgifter:
           Valkommittén har till uppgift att:

           – Bereda valfrågor i samband med alla val
           – På lämpligt sätt förbereda personer som blir föreslagna 
           till funktioner inom klubben

Mom.   2   Organisation:

           Valkommittén består av en ordförande och en ledamot, som 
           väljes på årsmötet.

Mom.   3   Valkommittén utarbetar förslag som förelägges årsmötet.

§11                FÖRVALTNING OCH REVISION

Mom.   1   Klubbstyrelsen är gemensamt ansvarig för alla medel och all
           i klubbstyrelsens vård befintlig egendom.

Mom.   2   Räkenskaperna skall föras per den 1/1 – 31/12. Klubbens
           bokslut skall vara tillgängligt för revisorerna i god tid
           före årsmötet. Styrelsens och revisorernas berättelse skall
           sändas ut senast 7 dagar före årsmötet till samtliga klubb-
           medlemmar.

Mom.   3   Revisorerna äger rätt att, när de så önskar, taga del av 
           räkenskaperna.

Mom.   4   Den årliga berättelsen över revisorernas granskning av 
           klubbens förvaltning skall innehålla till- eller avstyrkande
           av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Mom.   5   Skulle vid revision framkomma anmärkning av synnerlig vikt
           mot räkenskaperna och förvaltning, varöver styrelsen ej kan
           lämna tillfredsställande förklaring, åligger det revisorerna
           att ofördröjligen underrätta medlemmarna, som då har att 
           vidtaga de åtgärder förhållandena kräver.

§12                UPPLÖSNING AV KLUBBEN

Mom.   1   För att klubben skall kunna upplösas fordras att beslut 
           härom fattas, efter av klubbstyrelsen tillstyrkt motion,
           med minst fem sjättedelars majoritet vid två på varandra 
           följande möten, varav minst ett ordinarie. Mellan de båda 
           mötena skall en tid av minst en månad ha förflutit.

Mom.   2   Beslutar klubben att upphöra med sin verksamhet, skall 
           befintliga tillgångar överlämnas till Göteborgs Bangolf-
           förbund och förvaltas enligt de föreskrifter som klubbens
           sista möte bestämmer.

§13                STADGEÄNDRING

Mom.   1   Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av två
           på varandra följande höstmöte och årsmöte, efter i veder-
           börlig ordning väckt motion eller proposition.
           För sådant beslut fordras tre fjärdedelars majoritet av 
           samtliga avgivna röster vid varje möte, med undantag av vad
           som anges i mom. 2.

Mom.   2   Ändring av §12 kan ej ske i annan ordning än den som finns
           angiven i nämnd paragraf.