STADGAR F?R G?TEBORG BANGOLFKLUBB?

?1         KLUBBENS UPPGIFT

G?teborgs Bangolfklubb (GBGK) har till uppgift att, inom en partipolitiskt neutral och religi?st obunden organisation, skapa b?sta m?jliga f?ruts?ttningar f?r ut?vandet av bangolfsporten, samt i samband med detta utveckla medlemmarnas sociala samh?righetsk?nsla.

?2         KLUBBENS ORGANISATION

Klubben ut?var sin verksamhet genom f?ljande organ:
– Klubbm?te
– Klubbstyrelse
– Arbetsutskott
– Valkommitt?
– ?vriga kommitt?er

Firmatecknare f?r GBGK utg?rs av ordf?rande o kass?r som tecknar
f?reningen var f?r sig.

?3            MEDLEMSKAP

Mom.   1   Klubben best?r av aktiva , heders, samt passiva medlemmar.

Mom.   2   Aktiv medlem ?r den, som innehar licens f?r GBGK.

Mom.   3   Hedersmedlem blir den, som klubben p? detta s?tt vill be-
           tyga sin enh?lliga. Aktning och tacksamhet f?r gjorda 
           tj?nster och visat intresse. H?r kr?vs ett styrelsebeslut
           samt ett d?rp? f?ljande klubbm?te, b?da m?tena skall vara
           enh?lliga.
           Medlem blir ocks? Hedersmedlem om man uppfyller n?got av 
           nedan st?ende alternativ
           Varit medlem i klubben i 30 ?r
           Varit medlem i klubben i 25 ?r samt jobbat i styrelsen 
           eller kommitt?ansvarig i 10 ?r
           Varit medlem i klubben i 20 ?r samt jobbat i styrelsen 
           eller kommitt?ansvarig i 15 ?r
           Varit medlem i klubben i 20 ?r samt jobbat som ord/kass?r
           /sekreterare i 10 ?r                                 

Mom.   4   Passiv medlem kan den bli, som ?nskar deltaga i klubbens 
           olika arrangemang.

Mom.   5   Aktiv medlem ?ger r?tt att:
           – Deltaga i klubbens m?ten
           – V?ljas till funktion?r i klubben, s?som styrelse- eller 
           – kommitt?ledamot
           – L?mna f?rslag i form av motioner till klubbens m?ten
           – Ut?va bangolfsporten och d? representera GBGK
           – Deltaga i klubbens olika arrangemang

Mom.   6   Passiv medlem ?ger samma r?ttigheter som aktiv medlem, 
           Enligt mom. 5, bortsett fr?n r?tten att representera GBGK
           vid ut?vande av bangolfsporten.

Mom.   7   Aktiv och passiv medlem ?r skyldig att:
           – Verka f?r klubbens program och f?lja dess stadgar
           – P? f?reskriven tid erl?gga f?r klubben beslutade avgifter
           – F?lja medlemsm?tets och styrelsens beslut.

Mom.   8   Medlem kan av medlemsm?tet fr?ntagas sitt medlemskap om:
           – Medlem efter anmaning ej erlagt stadgeenlig avgift
           – Medlem uppenbarligen kr?nker klubbens anseende, motverkar
             dess syfte,                                                    
           – eller grovt bryter mot dess stadgar

Mom.   9   Anm?lan mot medlem, om s?dant upptr?dande, som s?gs i mom.
           8,punkt 2, skall ske skriftligen till klubbens styrelse. 
           Finnes anm?lan befogad, ?ger styrelsen r?tt att varna den
           anm?lde, eller vid sv?rare f?rseelser, h?nskjuta till ordi-
           narie klubbm?te       f?r avg?rande. Sluten omr?stning med tre 
           fj?rdedelars majoritet till?mpas.

Mom.  10   ?terintr?de kan beviljas den som tidigare varit medlem och 
           uteslutits, men beslut i denna fr?ga kan endast avg?ras av 
           klubbm?tet.

?4                 AVGIFTER

Mom.   1   Aktiv medlem skall erl?gga avgift till klubben i enlighet 
           med klubbstyrelsens beslut.                 
           Avgiften inkl licensavgift, medlemsavgift, samt tidning.

Mom.   2   Passiv medlem skall erl?gga avgift till klubben i enlighet
           med klubbstyrelsens beslut.

?5                 KLUBBM?TET

Mom.   1   Klubbm?tet ?r klubbens h?gsta beslutande organ.

Mom.   2   Ordinarie klubbm?te (?rsm?te) skall h?llas senast i februari m?nad.

Mom.   3   Extra klubbm?te h?lles n?r klubbstyrelsen s? anser 
           n?dv?ndigt, eller om minst 30% av klubbmedlemmarna s? beg?r.

Mom.   4   Senast tv? veckor f?re klubbm?te skall kallelse utg? till 
           samtliga medlemmar.

Mom.   5   Motioner (medlems f?rslag):
           Motionsr?tt tillkommer samtliga medlemmar i klubben.
           Motion skall vara klubbstyrelsen tillhanda senast en vecka
           f?re klubbm?tet. Styrelsen ges h?rigenom m?jlighet att bereda
           ?rendet innan klubbm?tet.

Mom.   6   Beslut:
           Varje aktiv medlem ?ger vid r?stning en r?st. Dock har 
           styrelsens ledam?ter och revisorerna ej r?str?tt i s?dana 
           fr?gor som ber?r f?rvaltningen av deras uppdrag.
           R?stningen sker ?ppet och f?rr?ttas genom upprop om s? 
           p?kallas. Vid lika r?stetal g?ller den mening, som klubbens 
           ordf?rande f?retr?der.
           Personval skall, om n?gon s? beg?r, genomf?ras med sluten 
           omr?stning.
           Val och beslut avg?res med enkel r?st?vervikt, d? ej annor-
           lunda stadgas.
           P? klubbm?tet kan endast beslutas i fr?gor, som finns upp-
           tagna p? dagordningen.

Mom.   7   Personval till styrelsen kan endast f?retagas efter det att
           valkommitt?n har beretts m?jlighet att yttra sig i fr?gan.

Mom.   8   Beslutsomr?den:
           M?tet beslutar om:

           – F?r?ndring av klubbens program
           – F?r?ndring av klubbens stadgar
           – Fastst?llande av klubbens budget
           – Fr?gor av principiell karakt?r
           – Val av klubbens funktion?rer

 ?6                 KLUBBSTYRELSEN

 Mom.   1   Klubbstyrelsen handhar ledningen av klubbens verksamhet och
           skall d?rvid f?lja klubbens stadgar och klubbm?tets beslut 
           och direktiv, samt ?r under tiden mellan klubbm?tena klub-
           bens beslutande organ.

Mom.   2   Klubbstyrelsen best?r av 7 ledam?ter:

           – Ordf?rande
           – Vice ordf?rande
           – Kass?r
           – Sekreterare
           – Vice sekreterare
           – Ledam?ter (2 st.)

Mom.   3   Styrelsen ?r beslutsm?ssig, d? dess ledam?ter blivit kallade
           till sammantr?de och minst fyra av de vid sammantr?det n?r-
           varande ledam?terna ?r ense om beslut.

Mom.   4   Styrelsen skall sammantr?da s? ofta som det anses n?dv?ndigt.
           Arbetsutskottet svarar f?r kallelsen och uppr?ttar f?rslag 
           till dagordning.

Mom.   5   Protokoll ?ver styrelsens sammantr?den skall inom 14 dagar
           efter styrelsem?tet tillst?llas styrelsens ledam?ter, 
           klubbens revisorer, samt upps?ttas p? klubbens anslagstavla.

Mom.   6   Beslutsomr?den:
           Styrelsen beslutar om:

           – Fr?gor av icke principiell karakt?r
           – Ekonomiska fr?gor inom ramen f?r av m?tet fastst?lld budget

 ?7                ?RSM?TET

 Dagordning vid ?rsm?tet:

 1.        M?tets ?ppnande

 2.        M?tets beh?riga utlysande

 3.        Dagordningens godk?nnande

 4.        Val av m?tesordf?rande

 5.        Val av m?tessekreterare

 6.        Val av tv? justeringsm?n

 7.        Val av tv? r?str?knare

 8.        Verksamhetsrapporter

 9.        Motioner

10.        Propositioner

11.        Arvoden

12.        Klubbstyrelsens ber?ttelse

13.        Revisorernas ber?ttelse

14.        Ansvarsfrihet f?r styrelsen

15.        Val av klubbordf?rande (1 ?r)

16.        Val av tre ledam?ter (2 ?r)

17.        Val av tv? revisorer (1 ?r)

18.        Val av tv? revisorssuppleanter (1 ?r)

19.        Val av valkommitt?

20.        ?vriga fr?gor

21.        M?tets avslutning

?8         EXTRA KLUBBM?TEN

Dagordning vid extra klubbm?ten:

 1.        M?tets ?ppnande

 2.        M?tets beh?riga utlysande

 3.        Dagordningens godk?nnande

 4.        Val av tv? justeringsm?n

 5.        Skrivelser

 6.        Rapporter

 7.        Motioner

 8.        Propositioner

 9.        Den eller de fr?gor, som f?ranlett m?tet

10.        ?vriga fr?gor

11.        M?tets avslutning

?9         ARBETSUTSKOTTET
Mom.   1   Arbetsuppgifter:

           Arbetsutskottet ansvarar f?r att kallelse till styrelsem?ten
           utf?rdas och att n?dv?ndiga handlingar utarbetas. Arbets-
           utskottet ansvarar ocks? f?r mindre ?renden 
           (expeditions?renden), mellan styrelsem?tena.

Mom.   2   Organisation:
           Arbetsutskottet best?r av:

           – Klubbens ordf?rande
           – Klubbens kass?r
           – Klubbens sekreterare

Mom.   3   Beslut:

           Arbetsutskottet ?r beslutsm?ssigt, d? tv? av dess ledam?ter
           ?r ense.

Mom.   4   Protokoll:

           Protokoll ?ver arbetsutskottets sammantr?den skall inom 7 
           dagar efter sammantr?det tillst?llas styrelsens ledam?ter,
           klubbens revisorer, samt upps?ttas p? klubbens anslagstavla.

Mom.   5   Beslutsomr?den:
           Arbetsutskottet beslutar om:

           – Fr?gor av expeditionskarakt?r
           – Utgifter om h?gst 5000:

?10                VALKOMMITT?

Mom.   1   Arbetsuppgifter:
           Valkommitt?n har till uppgift att:

           – Bereda valfr?gor i samband med alla val
           – P? l?mpligt s?tt f?rbereda personer som blir f?reslagna 
           till funktioner inom klubben

Mom.   2   Organisation:

           Valkommitt?n best?r av en ordf?rande och en ledamot, som 
           v?ljes p? ?rsm?tet.

Mom.   3   Valkommitt?n utarbetar f?rslag som f?rel?gges ?rsm?tet.

?11                F?RVALTNING OCH REVISION

Mom.   1   Klubbstyrelsen ?r gemensamt ansvarig f?r alla medel och all
           i klubbstyrelsens v?rd befintlig egendom.

Mom.   2   R?kenskaperna skall f?ras per den 1/1 – 31/12. Klubbens
           bokslut skall vara tillg?ngligt f?r revisorerna i god tid
           f?re ?rsm?tet. Styrelsens och revisorernas ber?ttelse skall
           s?ndas ut senast 7 dagar f?re ?rsm?tet till samtliga klubb-
           medlemmar.

Mom.   3   Revisorerna ?ger r?tt att, n?r de s? ?nskar, taga del av 
           r?kenskaperna.

Mom.   4   Den ?rliga ber?ttelsen ?ver revisorernas granskning av 
           klubbens f?rvaltning skall inneh?lla till- eller avstyrkande
           av ansvarsfrihet f?r den avg?ende styrelsen.

Mom.   5   Skulle vid revision framkomma anm?rkning av synnerlig vikt
           mot r?kenskaperna och f?rvaltning, var?ver styrelsen ej kan
           l?mna tillfredsst?llande f?rklaring, ?ligger det revisorerna
           att of?rdr?jligen underr?tta medlemmarna, som d? har att 
           vidtaga de ?tg?rder f?rh?llandena kr?ver.

?12                UPPL?SNING AV KLUBBEN

Mom.   1   F?r att klubben skall kunna uppl?sas fordras att beslut 
           h?rom fattas, efter av klubbstyrelsen tillstyrkt motion,
           med minst fem sj?ttedelars majoritet vid tv? p? varandra 
           f?ljande m?ten, varav minst ett ordinarie. Mellan de b?da 
           m?tena skall en tid av minst en m?nad ha f?rflutit.

Mom.   2   Beslutar klubben att upph?ra med sin verksamhet, skall 
           befintliga tillg?ngar ?verl?mnas till G?teborgs Bangolf-
           f?rbund och f?rvaltas enligt de f?reskrifter som klubbens
           sista m?te best?mmer.

?13                STADGE?NDRING

Mom.   1   Beslut om ?ndring av dessa stadgar kan endast fattas av tv?
           p? varandra f?ljande h?stm?te och ?rsm?te, efter i veder-
           b?rlig ordning v?ckt motion eller proposition.
           F?r s?dant beslut fordras tre fj?rdedelars majoritet av 
           samtliga avgivna r?ster vid varje m?te, med undantag av vad
           som anges i mom. 2.

Mom.   2   ?ndring av ?12 kan ej ske i annan ordning ?n den som finns
           angiven i n?mnd paragraf.